«Personal Lawyer» հավելվածի միջոցով իրավախորհրդատվական ծառայություններ մատուցելու հրապարակային պայմանագիր

Իրավախորհրդատվական ծառայությունների մատուցման հրապարակային պայմանագրում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները՝

Հավելված - Personal Lawyer հավելված, որում սահմանված կարգով գրանցվելուց հետո հնարավոր է ստանալ իրավախորհրդատվական ծառայություններ։

Անձնական տվյալներ – Հավելվածում գրանցվելիս Օգտատիրոջ մուտքագրվող տեղեկատվություն՝ Հավելվածի պահանջներին համապատասխան /անուն, ազգանուն, հեռախոսահամար, հավելյալ հեռախոսահամար, էլեկտրոնային հասցե և այլն/:

Օգտատեր - ֆիզիկական անձ, որը գրանցվել է Հավելվածում, այսինքն ՝ ներբեռնել է այն, համապատասխան գրանցման դաշտերում լրացրել է իր Անձնական տվյալները Հավելվածի պահանջներին համաձայն և իրավախորհրդատվական ծառայություններ ստանալու համար հաստատել է Կատարողի կողմից սահմանված Պայմանագիրը։

Կատարող - «Ազգային իրավաբանական ծառայություն» ՍՊԸ, որը մատուցում է իրավախորհրդատվական ծառայությունները Հավելվածի միջոցով։

Պայմանագիր - Իրավախորհրդատվական ծառայությունների մատուցման հրապարակային պայմանագիր, որն իրենից ներկայացնում է Կատարողի կողմից նախապես սահմանված և հայտարարված դրույթների, պայմանների, կանոնների ամբողջություն։ Հավելվածի միջոցով Պայմանագրի դրույթներին ծանոթանալու վերաբերյալ դաշտում նշագրումը ունի նույն իրավական ուժ և առաջացնում է նույն իրավական հետևանքներ, ինչպիսիք կառաջանային կողմերի՝ գրավոր եղանակով պայմանագիր կնքելու դեպքում։

Իրավախորհրդատվական ծառայություններ - Կատարողի կողմից ֆիզիկական, անձին մատուցվող ծառայություններ, որոնց ցանկը և նկարագրությունը սահմանված է սույն Պայմանագրի 5-րդ կետով։

Գրանցվել - Հավելվածով նախատեսված կարգ, որն անհրաժեշտ է Հավելվածից օգտվելու համար։ Այն իր մեջ ներառում է ֆիզիկական անձի կողմից համապատասխան դաշտերում Հավելվածի պահանջների համաձայն Անձնական տվյալների ներմուծումը և Պայմանագիրի դրույթներին ծանոթանալու վերաբերյալ դաշտում նշագրումը։

Փաթեթ - Կատարողի կողմից տրամադրվող իրավախորհրդատվական ծառայությունների ամբողջություն, որը հասանելի է միան պրոմո կոդ ակտիվացնելու դեպքում:

Պրոմո կոդ - թվերի և/կամ տառերի համակցություն, որը տալիս է Փաթեթն ակտիվացնելու հնարավորություն։

Անվճար զանգ - Հավելվածով նախատեսված զանգի կոճակի միջոցով Կատարողի հետ կապվելու հնարավորություն: Անվճար զանգ հնարավոր է կատարել ինտերնետ կապի առկայության դեպքում:

Գովազդ - Համապատասխան հոլովակ, որի դիտումը հնարավորություն է տալիս Օգտատիրոջը ստանալ մեկ զանգի հնարավորություն Բանավոր իրավաբանական խորհրդատվությունից օգտվելու նպատակով: Բանավոր իրավաբանական խորհրդատվությունից օգտվելու հնարավորությունը վավեր է մեկ տարի ժամկետով և գործում է կուտակման սկզբունքով:

1․Պայմանագրի առարկան

1․1․ Կատարողը տրամադրում է Օգտատիրոջը Իրավախորհրդատվական ծառայություններ սույն Պայմանագրին համապատասխան։

2․Պայմանագրի կնքման կարգը և գործողությունը

2․1․ Կատարողի և Օգտատիրոջ միջև Պայմանագրի կնքման փաստ է համարվում Հավելվածում համապատասխան կարգով գրանցվելը, համապատասխան դաշտերում պահանջվող տվյալների ներմուծումը և Պայմանագրի դրույթներին ծանոթանալու վերաբերյալ համապատասխան դաշտի նշագրումը:

2․2․ Օգտատերը Պայմանագրի դրույթներին ծանոթանալու վերաբերյալ համապատասխան դաշտի նշագրմամբ փաստում է, որ ինքն ամբողջությամբ ծանոթացել է Պայմանագրի դրույթներին, Հավելվածից օգտվելու կանոններին, այդ կանոններն իր համար ամբողջությամբ հասկանալի և ընդունելի են, Հավելվածի օգտագործումը և Իրավախորհրդատվական ծառայությունների մատուցումը բխում է իր կամ իր կողմից ներկայացվող անձի իրավական շահերից, և որևէ կերպ չի խախտում իր կամ իր կողմից ներկայացված անձանց իրավունքներն ու օրինական շահերը, ինչպես նաև չի կարող որևէ վնաս պատճառել նշված անձանց։

  1. Փաթեթի ներառումներ

3.1. Փաթեթում ներառվում են հետևյալ Իրավախորհրդատվական ծառայությունները՝ բանավոր իրավաբանական խորհրդատվություն, վստահիր բանակցություններն իրավաբանին, տիպային փաստաթղթերի տրամադրում և դրանց կազմման ցուցումներ, գրավոր խորհրդատվություն:

3.2. Փաթեթի ակտիվացում է համարվում դրա համար Օգտատիրոջ կողմից համապատասխան Պրոմո-կոդի մուտքագրումը:

3.3. Փաթեթում նախատեսված Իրավախորհրդատվական ծառայությունները վավեր են մեկ տարի ժամկետով:

4․ Փաթեթում ներառված իրավախորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանները

4․1․Իրավախորհրդատվական ծառայությունները մատուցվում են Օգտատիրոջ հարցումներին համաձայն:

4․2․Հարցումն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է Հավելվածի համապատասխան կոճակի միջոցով կապ հաստատել Կատարողի հետ և նշել հասանելի իրավախորհրդատվական ծառայությունը:

5․ Իրավախորհրդատվական ծառայությունների նկարագրությունը, մատուցման կարգը և ժամկետները

5․1․Իրավախորհրդատվական ծառայությունների մատուցման ժամկետները սկսում են հաշվարկվել Կատարողի կողմից Օգտատիրոջ գրանցման պահից: Հարցման բովանդակության հետ կապված էական փաստական հանգամանքների փոփոխության դեպքում Իրավախորհրդատվական ծառայությունների մատուցման ժամկետը սկսվում է ճշտված հարցումը ստանալու պահից։

5․2․ Իրավախորհրդատվական ծառայությունը համարվում է պատշաճ մատուցված և Կատարողը չի կրում պատասխանատվություն, եթե դրա մատուցման անհնարինությունը պայմանավորված է եղել Օգտատիրոջ Անձնական տվյալների ոչ հավաստի լինելու հետ:

5.3. Իրավախորհրդատվական ծառայությունների տրամադրման ժամկետներից բացառություն են կազմում հրատապ խորհրդատվություն: Այդպիսի խորհրդատվությունը տրամադրվում է Կատարողի կողմից հնարավորինս սեղմ, ողջամիտ ժամկետում։ Խորհրդատվության տրամադրման հրատապությունը որոշվում է Կատարողի կողմից։

6.Իրավախորհրդատվական ծառայությունների տեսակները

     6.1․ «Բանավոր իրավաբանական խորհրդատվություն» /այսուհետ՝ Խորհրդատվություն/                

     Անձնական տվյալներում Օգտատիրոջ կողմից նշված  հեռախոսահամարին/ներին/ զանգի միջոցով՝ Կատարողի կողմից բանավոր կերպով մատուցվող Խորհրդատվություն, որը ներառում է ներկայացված հարցմանն առնչվող հարաբերությունները ՀՀ գործող օրենսդրության շրջանակներում կարգավորող իրավական նորմերի, առկա ռիսկերի, դրանց լուծման մեթոդների և միջոցների, ինչպես նաև իրավունքների և պարտականությունների   պարզաբանում Խորհրդատվություն ստանալու համար:

   Օգտատերը պարտավոր է տեղեկացնել ծառայության մատուցման անհրաժեշտության մասին Հավելվածով նախատեսված կարգով:

     Կատարողը պարտավորվում է տրամադրել Խորհրդատվություն Օգտատիրոջը հարցման գրանցման պահից 24 ժամվա ընթացքում: Անհրաժեշտության դեպքում Խորհրդատվության տրամադրումը կարող է հետաձգվել՝ Կողմերի փոխադարձ  համաձայնությամբ։

     Խորհրդատվությունը հասանելի է նաև ոչ ակտիվ փաթեթի դեպքում: Տվյալ դեպքում Կատարողը զանգից անմիջապես հետո գրանցում է հարցը, իսկ Խորհրդատվությունը տրամադրվում է Օգտատիրոջը հերթականության սկզբունքո: Գրանցված հարցերը Կատարողի կողմից ուսումնասիրվում են ըստ ժամանակագրական հաջորդականության, և հետ զանգի միջոցով պատասխանները ներկայացվում են Օգտատերերին։

     Խորհրդատվության տրամադրման նպատակով Կատարողը փորձում է կապ հաստատել Օգտատիրոջ հետ Անձնական տվյալներում առկա  հեռախոսահամարով/ներով/ Խորհրդատվության տրամադրման պահը վրա հասնելուն պես առնվազն 3 անգամ 1 օրվա ընթացքում, ոչ պակաս քան 1 ժամ պարբերականությամբ։

     6.2․ «Տիպային փաստաթղթերի տրամադրում և ցուցումներ դրանց կազմման վերաբերյալ»

     Օգտատիրոջ հարցմանն առավել համապատասխանող պայմանագրի օրինակի (օրինակելի ձևի) ուղարկում Օգատատիրոջը կամ բանավոր խորհրդատվություն՝ որոշակի փաստաթուղթ կազմելու կարգի մասին՝ գործող օրենսդրության, օրենքի կիրառման փորձի և գործարար շրջանառության սովորույթների համաձայն, ինչպես նաև իրավական  դրույթների պարզաբանում, որոնք կարգավորում են փաստաթուղթը կազմելու իրավահարաբերությունները, փաստաթղթի պարտադիր վավերապայմանները և դրա օրինականացման կարգը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանակներում այն պահանջների մասով, որոնք նշվել են Օգտատիրոջ կողմից։ Սույն դրույթի շրջանակներում տիպային փաստաթղթեր են համարվում՝

  1. Պայմանագրերը․

ա/առուվաճառքի պայմանագիրը

բ/վարձակալության պայմանագիրը

գ/ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը

դ/գործակալական պայմանագիրը

ե/առևտրային գաղտնիքի պահպանման պայմանագիրը

  1. հայցադիմումները,
  2. վարչական բողոքը,
  3. ընդհանուր կամ հատուկ դրույթներ պարունակող լիազորագրերը։

     Իրավախորհրդատվական ծառայությունը մատուցվում է հարցման գրանցման պահից մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նշված ժամկետը կարող է երկարաձգվել՝ կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ։ Տիպային փաստաթուղթը ուղարկվում է Օգտատիրոջ Անձնական տվյալներում առկա էլեկտրոնային հասցեին: Դրա կազմելու կարգի մասին  տեղեկատվությունը տրամադրվում է Օգտատիրոջ Անձնական տվյալներում առկա հեռախոսահամարով/ներով/:

Տվյալ իրավախորհրդատվական ծառայությունը հասանելի չէ ոչ ակտիվ փաթեթի դեպքում:

     6.3․ «Գրավոր խորհրդատվություն» գրավոր եզրակացությունն /այսուհետ՝ Եզրակացություն/ ըստ Օգտատիրոջ կողմից ուղարկված՝ հարցմանն առնչվող հարաբերությունները կարգավորող իրավական նորմերի, ինչպես նաև ստեղծված իրավիճակում առկա ռիսկերի և լուծման միջոցների գնահատման վերաբերյալ: Եզրակացությունը տրամադրվում է ոչ ավելի քան  մեկ իրավական հարցի վերաբերյալ, որը Օգտատերը որոշում է ինքնուրույն: Բացառիկ դեպքերում Կատարողը կարող է սեփական նախաձեռնությամբ ավելացնել հարցման մեջ  ներկայացված իրավական հարցերի շրջանակը: Եզրակացության տրամադրման ժամկետը 72 ժամ է։ Այն դեպքում, երբ առաջանում է իրավահարաբերություններին առնչվող պարզաբանումներ ստանալու նպատակով պետական և այլ մարմիններին, երրորդ անձանց հարցումներ կատարելու անհրաժեշտություն, ինչի արդյունքում էլ անհնարին է դառնում   Եզրակացության տրամադրումը սահմանված ժամկետում, Կատարողը պարտավորվում է 24 ժամվա ընթացքում տեղյակ պահել Օգտատիրոջը Անձնական տվյալներում առկա հնարավոր կապի միջոցներով Եզրակացության տրամադրման ժամկետում դրա ամբողջականության անհնարինության և Եզրակացության տրամադրման ժամկետի փոփոխության անհրաժեշտության մասին։ Եթե Օգտատերը համաձայն է փոփոխել Եզրակացության տրամադրման ժամկետը, ապա այն երկարաձգվում է կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ սահմանված օրերի քանակով։ Հակառակ դեպքում Կատարողը տրամադրում է Եզրակացությունը սահմանված ժամկետում, սակայն այն ծավալով, ինչը հնարավոր էր ապահովել առկա փաստական հանգամանքներով։

 Եզրակացությունը տրամադրվում է Օտատիրոջը Անձնական տվյալներում առկա   էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

 Տվյալ Իրավախորհրդատվական ծառայությունը հասանելի չէ ոչ ակտիվ փաթեթի դեպքում:

     6.4․ «Վստահիր բանակցություններն իրավաբանին» /այսուհետ՝ Բնակացություններ/

     Կատարողը հեռախոսով կամ հեռահար հաղորդակցության այլ միջոցներով   Օգտատիրոջ հարցմանը համապատասխան կապ է հաստատում վերջինիս կողմից նշված երրորդ անձի հետ, ում հետ Օգտատերը գտնվում է իրավահարաբերության մեջ, համագործակցում է կամ ունի իրավական վեճ: Բանակցությունների անհրաժեշտության  վերաբերյալ Օգտատերը պարտավոր է Կատարողին տեղեկացնել այդպիսի անհրաժեշտության մասին Հավելվածով սահմանված կարգով առնվազն 6 ժամ առաջ,  Կատարողը պարտավոր է սկսել Բանակցությունները անհապաղ: Բանակցությունների անհրաժեշտության մասին Հավելվածով սահմանված ժամկետում չհայտնելու դեպքում Կատարողը պարտավոր է սկսել Բանակցությունները 24 ժամվա ընթացքում։

            Հրատապ բանակցությունների անհրաժեշտության դեպքում Օգտատերը պարտավոր է  տեղեկացնել Կատարողին իրավախորհրդատվական ծառայության մատուցման   անհրաժեշտության առաջացման պահին, իսկ Կատարողը պարտավորվում է մատուցել նշված  ծառայությունը անհապաղ, իսկ դրա անհնարինության դեպքում ՝ տեղյալ պահել Օգտատիրոջը՝ Անձնական տվյալներում առկա հնարավոր կապի միջոցներով և նրա համաձայնությունը ստանալու դեպքում՝ սկսել Բանակցությունները 24 ժամվա ընթացքում: Երրորդ անձի հետ կապ հաստատելու անհրաժեշտության կամ Բանակցությունները սահմանված ժամկետում սկսելու անհնարինության դեպքում Կատարողը պարտավոր է տեղեկացնել այդ մասին Օգտատիրոջն՝ Անձնական տվյալներում առկա հնարավոր կապի միջոցներով 24 ժամվա ընթացքում։

            Բանակցություններն ավարտելու և դրա արդյունքների վերաբերյալ Կատարողը անհապաղ տեղեկացնում է Օգտատիրոջն Անձնական տվյալներում առկա հեռախոսահամարին/ներին/ զանգի միջոցով:

            Իրավախորհրդատվական ծառայության մատուցման ժամկետները կարող են փոփոխվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ ։

     Տվյալ Իրավախորհրդատվական ծառայությունը հասանելի չէ ոչ ակտիվ փաթեթի դեպքում:

7.Օգտատիրոջ իրավունքները

            7․1․Օգտվել Իրավախորհրդատվական ծառայություններից վերջիններիս մատուցման ողջ  ժամկետի ընթացքում:

            7․2․ Անհապաղ հայտնել Կատարողին Իրավախորհրդատվական ծառայություններ չտրամադրելու կամ ոչ պատշաճ որակի Իրավախորհրդատվական ծառայություններ տրամադրելու բոլոր դեպքերի, ինչպես նաև Կատարողի աշխատակցի կողմից ոչ պատշաճ վերաբերմունքի մասին:

            7․3․Ստանալ անհրաժեշտ և հավաստի տեղեկատվություն Կատարողի և մատուցվող Իրավախորհրդատվական ծառայությունների ծավալի մասին, ինչպես նաև այլ  տեղեկատվություն՝ կապված Իրավախորհրդատվական ծառայությունների մատուցման հետ:

            7․4․Ստանալ իր կողմից կատարված զանգերի ձայնագրությունները մեկ տարվա ընթացքում  գրավոր դիմում ներկայացնելով Կատարողին: Կատարողը տրամադրում է Ձայնագրությունը 3 օրվա ընթացքում՝ Անձնական տվյալներում առկա էլեկտրոնային հասցեին ուղարկելու միջոցով:

  1. Օգտատիրոջ պարտականությունները

            8․1․ Իրավախորհրդատվական ծառայությունների մատուցման հնարավորության ապահովման նպատակով Հավելվածի պահանջներին համապատասխան տրամադրել հավաստի Անձնական  տվյալներ:

            8.2.Տրամադրել Կատարողին ամբողջական և հավաստի տեղեկատվություն   

            Իրավախորհրդատվական ծառայություններ մատուցելու համար:

            8․3․Կատարողին Իրավախորհրդատվական ծառայությունների տրամադրման համար դիմելիս   

            չխախտել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջները, ինչպես նաև

            ընդունված բարոյականության և էթիկայի նորմերը:

            8․4․Օգտվել Իրավախորհրդատվական ծառայություններից անձամբ:

            8․5․Կատարել սույն Պայմանագրով և իրավախորհրդական ծառայության մատուցման հետ

կապված Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված այլ պարտականություններ:

  1. Կատարողի իրավունքները

9․1․ Օգտատիրոջը Իրավախորհրդատվական ծառայություններ

մատուցելու նպատակով ներգրավել երրորդ անձանց:

9․2․ Մերժել Իրավախորհրդատվական ծառայության մատուցումը

Օգտատիրոջը այն դեպքերում, երբ՝

9.3.Կատարողն իր ներքին համոզմամբ կարող է հրաժարվել տրամադրել

իրավախորհրդատվական ծառայություն Օգտատիրոջը, ով իրականացնում է

նմանատիպ գործունեություն կամ այն դեպքերում, երբ տրամադրված

Իրավախորհրդատվական ծառայությունն օգտագործվելու է ձեռնարկատիրական

գործունեությամբ զբաղվելու և/կամ ֆինանսական որոշակի եկամուտ ստանալու համար։

9․4․ Կատարողը պատասխանատվություն չի կրում Օգտատիրոջ

կողմից ոչ հավաստի և/կամ ոչ ամբողջական տեղեկատվության տրամադրման, ինչպես

նաև պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարման կամ չկատարման արդյունքում

մատուցված իրավախորհրդատվական ծառայության որակի համար։

10.Կատարողի պարտականությունները

10․1․Օգտատիրոջը տրամադրել Իրավախորհրդատվական

ծառայություններ՝ սույն Պայմանագրով սահմանված կարգի և պայմանների և

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան:

10․2․Տրամադրել Օգտատիրոջը տեղեկատվություն՝

Իրավախորհրդատվական ծառայությունների մատուցմանն առնչվող հարցերի վերաբերյալ:

10․3․Օգտատիրոջը հնարավորություն տալ ծանոթանալ սույն

Պայմանագրին:

11.Անձնական տվյալների պաշտպանությունը

11.1. Դիմելով Կատարողին և ընդունելով սույն Պայմանագրի պայմանները՝

Օգտատերը տալիս է իր համաձայնությունը

Կատարողի կողմից Իրավախորհրդատվական ծառայություններ տրամադրելու

շրջանակներում իր Անձնական տվյալների (այդ թվում ՝ անուն, ազգանուն, հայրանուն,

ծննդյան ամսաթիվ, էլեկտրոնային փոստի հասցե, հեռախոսահամար/քաղաքային, բջջային,

հավելյալ/ և այլն) մշակման՝ ամրագրման, հավաքագրման, պահպանման,

օգտագործման, համակարգման, կուտակման, տարածման, փոխանցման, ինչպես նաև այլ

 եղանակով մշակման համար՝ սույն կետի 11․2-րդ մասում նշված նպատակներին

համապատասխան:

11․2․ Կատարողն իրականացնում է Օգտատիրոջ անձնական

տվյալների հավաքագրում և մշակում հետևյալ նպատակներով՝

ա/վերջինիս նույնականացում,

բ/Իրավախորհրդատվական ծառայությունների որակի, ծառայություններից

օգտվելու հարմարավետության բարելավում,

գ/ Օգտատիրոջ գաղտնաբառի վերականգնում, նրան

Հավելվածում փոփոխությունների և ավելացումների մասին տեղեկացում,

դ/վիճակագրական և այլ ուսումնասիրությունների անցկացում անանուն տվյալների

հիման վրա:

11.3. Կատարողը երաշխավորում է, որ անձնական և գաղտնի բնույթի

տեղեկատվությունը, որն Օգտատերը տրամադրում է

նրան Իրավախորհրդատվական ծառայություններից օգտվելու նպատակով, չի տրամադրվելու

 երրորդ անձանց, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ

նախատեսված դեպքերում։ Բոլոր այլ դեպքերում նման տեղեկատվությունը կարող է

բացահայտվել միայն Օգտատիրոջ համաձայնությամբ կամ

կարգադրությամբ։

12.Մտավոր սեփականության իրավունքներ

12.1.Մտավոր սեփականության օբյեկտների նկատմամբ բացառիկ իրավունքները, որոնք

             կարող են հայտնի դառնալ Օգտատիրոջը

            Իրավախորհրդատվական     

             ծառայությունների մատուցման ընթացքում, պատկանում են Կատարողին: Ընդ որում,    

             Օգտատիրոջը իրավունք է վերապահվում նման օբյեկտները

            անսահմանափակ կերպով օգտագործել բացառապես անձնական նպատակներով:

            13.Վեճերի լուծման կարգը

            13.1. Բոլոր տարաձայնությունները և վեճերը, որոնք կարող են առաջանալ սույն Պայմանագրի       

            կնքման և գործողության ընթացքում, լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Եթե   

            մինչդատական կարգավորման ընթացքում (որը բացի բանակցություններից, իր մեջ ներառում է  

            Օգտատիրոջ կողմից գրավոր տեսքով բողոքի ներկայացումը և  

            վերջինիս դիտարկումը Կատարողի կողմից) Կողմերը որևէ պատճառով չեն գալիս

            համաձայնության, ապա Կատարողի և Օգտատիրոջ միջև ծագած բոլոր   

            վեճերը լուծվում են Կատարողի գտնվելու վայրի դատարանում:

            14․ Ծանուցումներ

            14․1. Հրապարակային պայմանագրի շրջանակներում բոլոր ծանուցումները կատարվում են   

            էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային փոստի, Հավելվածի, SMS հաղորդագրությունների   

            միջոցով։

            14․2․ Տեխնիկական առանձնահատկություններից ելնելով ՝ Կատարողը չի կարող երաշխավորել    

            էլեկտրոնային փոստի հասցեով կամ բջջային հեռախոսահամարով ուղարկված  

            հաղորդագրությունների ստացումը Օգտատիրոջ կողմից։ Տվյալ

            հաղորդագրությունների ուղարկման պահից Օգտատերը համարվում է

            պատշաճ ծանուցված։

            14․3․ Իրավախորհրդատվական ծառայությունների մատուցման որակը վերահսկելու նպատակով   

            Կատարողը Հավելվածի միջոցով կարող է առաջարկել Օգտատիրոջը            գնահատել մատուցված Իրավախորհրդատվական ծառայությունների որակը։

            15․ Իրավունքների փոխանցումը

            15․1․ Կատարողն իրավունք ունի միակողմանիորեն փոխանցել Պայմանագրով ստանձնած իր   

            բոլոր իրավունքները և պարտականությունները այլ անձի, իսկ Օգտատերը տալիս է իր  

            անհետկանչելի համաձայնությունը ցանկացած նման փոխանցմանը ՝ պայմանով, որ    

            Օգտատիրոջ բոլոր իրավունքներն ու շահերը կպահպանվեն։

            15․2․ Վերոնշյալ կետով նախատեսված փոխանցումը ներառելու է նաև անձնական տվյալների    

            մշակման ոլորտում Կատարողի համապատասխան իրավունքները, որոնց առնչությամբ    

Օգտատերը տվել է իր համաձայնությունը Պայմանագրի 3-րդ կետի համաձայն, ինչպես նաև Օգտատիրոջը մատուցված Իրավախորհրդատվական ծառայությունների պատմությունը

 16.Եզրափակիչ դրույթներ

            16․1․Սույն փաստաթուղթը կազմված է հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով: Սույն

            փաստաթղթում օգտագործվող ցանկացած արտահայտության հասկացության և իմաստի    

            վերաբերյալ վեճի առկայության դեպքում հիմք է ընդունվում և իրավական ուժ ունի       

            արտահայտության հայերեն տարբերակը։

            16․2․Կատարողը ցանկացած պահի իրավունք ունի միակողմանիորեն փոփոխություններ   

            կատարել սույն Պայմանագրում: Սույն Պայմանագրում կատարված բոլոր փոփոխությունները     

            հաստատվում են Կատարողի տնօրենի Կարգադրությամբ և հրապարակվում են Հավելվածում:

personallawyer.am